top of page
Image by NordWood Themes

Mr. ĐẶNG VĂN THÀNH

Mr. ĐẶNG VĂN THÀNH

Nhà sáng lập - Chủ tịch | Tập đoàn TTC
Nhà sáng lập - Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
Giáo sư Danh dự | Trường Đại học Southern California
Giáo sư Danh dự | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Giáo sư Danh dự | Trường Đại học Yersin Đà Lạt
Chủ tịch | Câu lạc bộ Thương hiệu Việt (VBC)
Thành viên Hội đồng Trường | Đại học Y Dược TP.HCM, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thành viên Hội đồng sáng lập | Chương trình “Phát triển hạt giống lãnh đạo doanh nghiệp” (IPL)

VIETNAM

In 1979, he and his wife, Ms. Huynh Bich Ngoc, established the largest alcohol production facility in Ho Chi Minh City with a charter capital of 100 million VND and 20 employees. This is also the forerunner of the current TTC Group.
After that, he started to move into the banking and finance sector. In 1989, he established and held the position of Chairman of Thanh Cong Credit Cooperative. In 1991, he joined the founding of Sacombank with an initial charter capital of VND 3 billion.
Originally a bank consolidated by local institutions, Sacombank became one of the big names in the financial market. Since 1995, as Chairman of the Board of Directors, he has led Sacombank to become one of the largest joint stock commercial banks in Vietnam and reach the international level. Under the strategic talent of businessman Dang Van Thanh, Sacombank conquered pioneering imprints, such as: The bank in Ho Chi Minh City opened a branch in Hanoi; Receiving capital contributions from foreign shareholders; The first bank stock listed on the stock market;…
At the time he left the bank in May 2012, Sacombank was still operating effectively, with a charter capital of more than VND 10,000 billion, more than 400 transaction points spread across 47/63 provinces, leading the way in coverage. water.
After divesting all of his capital at the bank, he returned and continued to develop the family business. With his vision and vision, he has made TTC one of the leading investment groups in Vietnam, operating in the fields of: Agriculture - Energy - Real Estate - Industrial Real - Tourism and Education, with nearly 7,000 employees and more than 120 affiliated units in Vietnam, Laos, Cambodia, Singapore, Australia,...
In each field of operation, TTC is known for its outstanding marks, such as: Occupying more than 46% market share, supplying over 1 million tons of sugar per year; Being the first commercial energizer of 2 solar power plants in Vietnam; Developing Selavia Resort Complex in Phu Quoc with a unique lotus-shaped artificial island design; Owning nearly 20 destinations in key tourist provinces and cities across the country, typically the Valley of Love Tourist Area (Vallée d'Amour), Ta Cu Tourist Area; Doc Let Resort; Hotel Michelia; Ngoc Lan Hotel;…
Especially, he and his wife established ""Thanh Ngoc Charity Fund"", bringing many practical contributions to the community - society with the mission ""For the community, for local development"".
In addition, he regularly organizes training sessions on management - executive experience, sharing skills with leaders at all levels, staff and many generations of entrepreneurs, students, etc.

Năm 1979, Ông cùng vợ là bà Huỳnh Bích Ngọc thành lập cơ sở sản xuất cồn có quy mô lớn nhất ở TP.HCM với vốn điều lệ 100 triệu đồng và 20 nhân viên. Đây cũng là tiền thân của Tập đoàn TTC hiện nay.
Sau đó, Ông bắt đầu chuyển sang lĩnh vực tài chính ngân hàng. Năm 1989, Ông thành lập và đảm nhiệm vị trí Chủ nhiệm Hợp tác xã Tín dụng Thành Công. Đến năm 1991, Ông tham gia sáng lập Sacombank với vốn điều lệ ban đầu 3 tỷ đồng.
Vốn dĩ là một ngân hàng được hợp nhất bởi các định chế địa phương, Sacombank trở thành một trong những cái tên lớn trên thị trường tài chính. Từ năm 1995, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ông đã đưa Sacombank trở thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn tại Việt Nam và vươn tầm quốc tế. Dưới tài thao lược của doanh nhân Đặng Văn Thành, Sacombank chinh phục những dấu ấn tiên phong, như: Ngân hàng tại TP.HCM khai trương chi nhánh tại Hà Nội; Tiếp nhận vốn góp từ cổ đông nước ngoài; Cổ phiếu ngân hàng đầu tiên niêm yết trên thị trường chứng khoán;…
Vào thời điểm Ông rời khỏi ngân hàng vào tháng 5/2012, Sacombank vẫn hoạt động hiệu quả, với vốn điều lệ hơn 10.000 tỷ đồng, hơn 400 điểm giao dịch trải đều khắp 47/63 tỉnh thành, độ phủ sóng dẫn đầu cả nước.
Sau khi thoái hết vốn tại ngân hàng, Ông quay trở lại và tiếp tục phát triển doanh nghiệp của gia đình. Bằng tầm nhìn và nhãn quan thiên phú, Ông đã đưa TTC trở thành một trong những Tập đoàn đầu tư hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động ở các lĩnh vực: Nông nghiệp - Năng lượng - Bất động sản - Bất động sản Công nghiệp - Du lịch và Giáo dục, với gần 7.000 cán bộ nhân viên và hơn 120 đơn vị trực thuộc tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Singapore, Úc,...
Trong mỗi ngành nghề hoạt động, TTC được biết đến với những dấu ấn nổi bật, như: Chiếm hơn 46% thị phần, cung cấp trên 1 triệu tấn đường mỗi năm; Là đơn vị đóng điện thương mại 2 nhà máy điện mặt trời đầu tiên ở Việt Nam; Phát triển Khu phức hợp nghỉ dưỡng Selavia tại Phú Quốc với thiết kế đảo nhân tạo hình hoa sen độc đáo; Sở hữu gần 20 điểm đến tại các tỉnh, thành du lịch trọng điểm trên cả nước, tiêu biểu là Khu du lịch Thung lũng Tình yêu (Vallée d'Amour), Khu du lịch Tà Cú; Khu nghỉ dưỡng Dốc Lết; Khách sạn Michelia; Khách sạn Ngọc Lan;…
Đặc biệt Ông cùng vợ của mình đã thành lập “Quỹ Từ thiện Thành Ngọc”, mang lại nhiều đóng góp thiết thực cho cộng đồng - xã hội với sứ mệnh “Vì cộng đồng, phát triển địa phương”.
Bên cạnh đó, Ông thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo kinh nghiệm quản trị - điều hành, chia sẻ kỹ năng đến đội ngũ lãnh đạo các cấp, cán bộ nhân viên và đông đảo thế hệ doanh nhân, sinh viên…

bottom of page