top of page
Image by NordWood Themes

Mr. MARCIN HUSARZ

Mr. MARCIN HUSARZ

CEO, Founder | Competitions.archi

​POLAND

Marcin Husarz is an architect and founder of "competitions.archi", a leading platform for architecture competitions. He is also the editor in chief of the "Architecture Competitions Yearbook". Through his work, he promotes innovation in the industry and showcases the best in architectural design.

Marcin Husarz là một kiến trúc sư và là người sáng lập "competitions.archi", một nền tảng hàng đầu cho các cuộc thi kiến trúc. Ông cũng là tổng biên tập của "Kỷ yếu các cuộc thi kiến trúc". Thông qua công việc của mình, anh ấy thúc đẩy sự đổi mới trong ngành và giới thiệu những gì tốt nhất trong thiết kế kiến trúc.

bottom of page