top of page
Image by NordWood Themes

Ts. PHẠM HÙNG CƯỜNG

Ts. PHẠM HÙNG CƯỜNG

Hiệu trưởng | Đại học Mỹ thuật Công Nghiệp

VIETNAM

Born on December 26, 1969
Position: Principal – In charge of the Scientific Council of the University of Industrial Fine Arts
Member of Vietnam Fine Arts Association
Graduated from the University of Industrial Fine Arts
Graduated with a Master's degree from Vietnam University of Fine Arts
Graduated from the Vietnam National Institute of Culture and Arts majoring in Theory and
History of Fine Arts

Sinh ngày 26/12/1969
Chức vụ: Hiệu trưởng – Phụ trách Hội đồng khoa học Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp
Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam
Tốt nghiệp Cử nhân tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp
Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam chuyên ngành Lý luận và
Lịch sử Mỹ thuật

bottom of page